Algemene voorwaarden / Disclaimer

De informatie op deze site wordt om niet aangeboden en “zoals zij is”. Door gebruikmaking van Triathlon226 geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen en voorwaardingen die erop van toepassing zijn.

Triathlon226 is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om enige informatie van deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Inzending en plaatsing van artikelen

Door inzending van informatie (al dan niet in de vorm van een uitgewerkt artikel of persbericht) geeft men de redactie van Triathlon226 toestemming voor publicatie op http://triathlon226.wbprg.pw, in al dan niet door Triathlon226 gewijzigde vorm. Ook heeft Triathlon226 te allen tijde het recht voor om welke informatie dan ook zonder verdere opgave van redenen te niet te gebruiken. Criteria die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
– Partijpolitieke of commerciële kleuring;
– Plagiaten, vertalingen of andere aspecten van (auteurs)recht;
– Nieuws- of actualiteitswaarde;
– Strijd met (naar onze mening) de belangen van onze doelgroep.

De redactie van Triathlon226 kan nooit worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren.

Triathlon226 behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website, dan wel informatie zonder opgave van redenen te verwijderen van haar systeem. Zij is nooit verplicht (vooraf noch achteraf) derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen, inclusief wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht. Iedere gebruiker van de site gaat ieder afzonderlijk bezoek akkoord met eventuele veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om iedere keer dat hij of zij de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen op eventuele wijzigingen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Copyright / Auteursrecht

Op alle door Triathlon226 verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website ligt het auteursrecht bij Triathlon226, met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van Triathlon226 mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Triathlon226 opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder expliciete en schriftelijk verleende toestemming van Triathlon226.nl, ook niet via een eigen netwerk. Overname van korte gedeeltes van deze site is toegestaan, mits met correcte en volledige bronvermelding, inclusief URL (http://triathlon226.wbprg.pw).

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van de op Triathlon226 aangeboden informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker. De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. Triathlon226 draagt geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheden in de gepresenteerde informatie. Triathlon226 sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade voortkomende uit de levering, werking of gebruik van (de informatie op) deze site, of voortkomende uit de (tijdelijke) onmogelijkheid om Triathlon226 te kunnen raadplegen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie van Triathlon226 aan de samenstelling van deze site besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op Triathlon226 wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Door plaatsing van een inzending onderschrijft de redactie van Triathlon226 geen ideeën, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd.

Reageren

Bij diverse artikelen is het mogelijk om reacties toe te voegen. Reacties die voor andere bezoekers informatief en vermakelijk zijn, maken Triathlon226 interessanter en levendiger. Reageren op artikelen die verschijnen op de Triathlon226 wordt daarom verwelkomd. Maar er zijn wel enkele huisregels aan verbonden. Triathlon226 heeft het recht om reacties die naar de mening van de redactie niet door de beugel kunnen in te korten of te verwijderen, al dan niet in combinatie met ontzegging van verdere toegang tot onze reactiepanelen (ban).

Privacy

Triathlon226 verklaart persoonsgegevens, verkregen van haar bezoekers, niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens het geval dat dit noodzakelijk is in verband met de koop van een product op deze site door een bezoeker.

Links

Deze site bevat een groot aantal links naar externe sites. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt, met als oogmerk een breed beschikbaar aanbod aan externe, aan triathlon, duathlon en multiduursport gerelateerde informatie voor bezoekers aan Triathlon226 eenvoudiger toegankelijk te maken. Triathlon226 heeft geen enkele zeggenschap over de betreffende sites, en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat een link naar een bepaalde site is opgenomen op Triathlon226 impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Triathlon226 aangaande de informatie, dienstverlening, producten en/of software op die website. Evenmin impliceert Triathlon226 enige associatie met de exploitanten ervan.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via Triathlon226 een externe link is opgenomen naar zijn site, zal Triathlon226 desgevraagd de betreffende link binnen een redelijke termijn verwijderen. Ook in het geval dat een bezoeker informatie aantreft op een via Triathlon226 aangeboden externe link die overduidelijk in strijd is met de algemeen gangbare normen van goede smaak en/of zeden kan men de redactie van Triathlon226 daarvan op de hoogte stellen, en zal Triathlon226 zich, na vergewissing daarvan, de betreffende link binnen ee redelijke termijn verwijderen.

Slot

Naast deze voorwaarden kunnen andere algemene (leverings-)voorwaarden door Triathlon226 worden gehanteerd.

Versie d.d. 1 maart 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *