Advertentie-voorwaarden

  1. Aanlevering. De adverteerder draagt zorg voor tijdige aanlevering op een afgesproken wijze van het advertentiemateriaal. Als het materiaal naar de mening van Triathlon226 niet, te laat of onbruikbaar is ontvangen, kunnen wij plaatsing uitstellen. Indien een later plaatsingstijdstip niet acceptabel is kan de plaatsing geannuleerd worden. Dit doet echter niets af aan de financiële verplichting van de adverteerder.

 

  1. Acceptatie van materiaal. Triathlon226 kan te allen tijde advertenties weigeren of een campagne annuleren of opschorten. Dit gebeurt onder opgaaf van redenen, maar het kan niet tot een schadeverplichting leiden. Wel betalen we in dat geval het geld terug dat voor het niet geplaatste deel van de campagne. Bij een tussentijdse annulering is dit dus een evenredig deel van het hele bedrag, of komen we (in overleg) tot een nieuwe plaatsing.
   Alle reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code en geen inbreuk te doen op de goede smaak, zulks ter beoordeling van Triathlon226.

 

  1. Tarieven en prijzen. Tenzij anders afgesproken wordt de advertentieplaatsing verkocht op basis van een vast aantal views of een vast aantal dagen. De meting van deze kentallen wordt uitgevoerd door Triathlon226, en deze meting is bepalend. Adverteerders krijgen inzage in de gegevens. Triathlon226 neemt maatregelen om dubbeltellingen (bv. door reloaden van de pagina) te voorkomen.
   Voor de plaatsing worden de op deze site vermelde tarieven gerekend. In individuele gevallen kan een ander tarief worden afgesproken.

 

  1. Prijswijzigingen. In het geval van periodieke inkoop van advertentieruimte kunnen de tarieven tussentijds door Triathlon226 worden gewijzigd. Dit kondigen wij minimaal 14 dagen van te voren aan. Tot de ingangsdatum van het nieuwe tarief heeft de adverteerder de mogelijkheid de lopende overeenkomst te ontbinden. Is dit voor de ingangsdatum niet geschied, dan loopt de overeenkomst voor de volle looptijd door met het nieuwe tarief. Het recht op ontbinden geldt niet in het geval dat de tariefwijziging in het voordeel van de adverteerder is.

 

  1. AansprakelijkheidDe aansprakelijkheid van Triathlon226 is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het deel van de campagne waaruit ze voortvloeit.Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van een geplaatste advertentie. Fouten in een advertentie kunnen tussentijds probleemloos worden verbeterd.

   De opdrachtgever (adverteerder of bemiddelaar) vrijwaart Triathlon226 voor aanspraken van derden voor schadevergoeding vanwege de geplaatste advertenties.

  2. Betaling. Bij een losse plaatsingsopdracht sturen wij na opdrachtverlening een factuur, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij grote campagnes). Bij periodieke inkoop sturen wij aan het begin van elke periode een factuur voor de komende periode. De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden. Is er niet, of niet tijdig betaald, dan kan Triathlon226 de plaatsing opschorten zonder dat dit tot creditering leidt.

 

 1. Invordering. Alle kosten van gerechtelijke en niet-gerechtelijke middelen om te laat betaalde bedragen te innen worden doorberekend aan de opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *